Polityka prywatności

I.  Postanowienia ogólne

Administratorem danych osobowych jest Dawid Pacyna, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą E-złom.pl Dawid Pacyna z adresem prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeszowie, przy ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego 4 (35-105), posiadającym NIP 5170212809, REGON 180236272 („Administrator”).  

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez Administratora osób odwiedzających stronę internetową i korzystających z oferowanych na niej usług („Użytkownicy”), dostępnej pod adresem www.e-zlom.pl („Strona internetowa”).

Polityka prywatności ma na celu wyjaśnienie wszelkich kwestii dotyczących procesu przetwarzania danych osobowych w sposób rzetelny, przystępny i jak najbardziej czytelnie.

II.  Cele, zakres oraz podstawy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników niezbędne do prawidłowej realizacji usług oferowanych przez E-złom.pl. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych, zgodnie z poniższymi postanowieniami zawierającymi szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych.   

Komunikacja z E-złom.pl, formularz kontaktowy.  

Administrowanie Stroną internetową, badania i analizy aktywności na Stronie internetowej.

III.  Odbiorcy danych

Podmioty wspierające operacyjnie wykonywanie umowy zawartej pomiędzy a Użytkownikiem takie, jak:

Ponadto dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz E-złom.pl usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową.  

Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach UE. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

IV.  Podejmowanie zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie

Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

V.  Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników zależy od celu, w jakim dane są przetwarzane. Wynika on z przepisów prawa (które nakazują przechowywanie danych przez określony czas) lub jest niezbędny do wykonania umowy lub prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja umowy wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

VI.  Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą

Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia:

a)      prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b)      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

c)       prawo do przenoszenia danych,

d)      prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli osoba, której dane dotyczą uprzednio taką zgodę wyraziła; jednakże wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed wycofania zgody,

e)      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

Osoba, której dane dotyczą może realizować swoje uprawnienia kontaktując się z Administratorem pod adresem ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego 4 (35-105) Rzeszów bądź pod adresem e-mail: biuro@e-zlom.pl.  

Administrator może odmówić realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez Administratora danych.

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by dokonać rezerwacji, skontaktować z E-złom.pl, odstąpić od umowy lub złożyć reklamację.

Usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji usług.

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych jej danych osobowych oraz zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.  

VII.  Polityka cookies

Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze Strony internetowej przez Użytkownika. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Cookies, aby  dowiedzieć  się  więcej  o  plikach  cookies  i  podobnych,  używanych  przez  Administratora  mechanizmach,  o  ich przeznaczeniu oraz aby poznać inne, ważne informacje. 

VIII.  Postanowienia końcowe

Postanowienia Polityki Prywatności mogą być zmieniane bądź aktualizowane, w związku z czym zalecamy regularne śledzenie zmian.

Pytania związane z Polityką Prywatności należy kierować na adres: ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego 4 (35-105) Rzeszów bądź e-mail: biuro@e-zlom.pl.

Data ostatniej modyfikacji: 28 sierpnia 2018 roku.